Propočet v předprojektové přípravě

Podkladem je Návrh/studie stavby (STS) nebo Dokumentace k územnímu řízení (DÚR). Ve spolupráci s klientem nastavujeme uživatelské standardy.

 

Oceňujeme podle:

 • objemových ukazatelů
 •  hrubých konstrukčních prvků

Předběžný rozpočet

Podkladem je projekt pro stavební povolení (DSP). Rozpočet závisí na kvalitě projektové dokumentace.

Ocenění je kombinací:

 • položek s popisem a oceněním jednoznačně druhem a kvalitou vymezených prací 
 • hrubých konstrukčních prvků
 • soupis položek prací, dodávek a služeb, které nejsou trvalou součástí stavby, avšak jsou nezbytné pro zahájení a dokončení stavebního díla (tzv. všeobecné konstrukce a práce) včetně finančních nákladů
 • realizační projektové dokumentace

Podklady pro výběr dodavatele (zhotovitele) a kontrolní rozpočet

 Sestává se z:

 • soupisu prací vymezujícím druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby nebo její části doplněný o výměry
 • kontrolního rozpočtu, který slouží zadavateli během projektové přípravy k ověření správnosti předpokládané ceny stavebního díla nebo její části pro porovnání s nabídkami uchazečů

Kalkulace cen stavebních prací

Kalkulace je zpřesněním ceny z nabídkového rozpočtu na základě individuální kalkulace jednotkových cen.

Základem kalkulace je:

 • aplikace firemního kalkulačního vzorce 
 • individualizace přímých nákladů 
 • individualizace nákladů výrobní režie
 • obstarání nabídek subdodavatelů v dohodnutém rozsahu

Porovnání a vyhodnocení cenových nabídek

Nabídky dodavatelů (zhotovitelů) jsou posuzovány z hlediska reálnosti cen s přihlédnutím k charakteru stavby vždy:

 • jako celek 
 • po položkách

Průběžné sledování stavby

Sledování nákladů stavby pro investory i dodavatele (zhotovitele) stavby

 • průběžná fakturace a konečná faktura
 • pro dodavatele výrobní faktura v položkách kalkulačního vzorce
 • tvorba a projednávání dodatků
 • kontrola nákladů

Vyhodnocení stavby

Zpracování a uložení dat z projektu do databáze pro další využití

 • rozbor konečné ceny realizované stavby včetně zpracování objemových ukazatelů
 • přehledné zpracování dat z projektu pro kvalitnější zpracování budoucích projektů